BITA چیست؟

همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار

Business-IT alignment (BITA) یا همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار مفهومی است که با پیشرفت فناوری اطلاعات و لزوم استفاده از آن در سازمانها مطرح شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع سازمانهایی که توانسته اند به طور موفق استراتژیهای فناوری اطلاعات و کسب وکـار خـود را یکپارچه کنند، سودآوری بسیار خوبی را تجربه کرده اند.
برای موفقیت در محیط رقابتی کسـب وکـار امـروز و در بستر هوشمندسازی کسب و کار، سازمانها باید استراتژی کسب وکار روشن و دقیقی داشته باشند که توسط سایراستراتژیهای سازمان پشتیبانی شود. همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات، یک فرایند یادگیری سـازمان یافته است که با دانش فناوری اطلاعات و کسب وکار ترکیب شده و با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، یکی از قابلیت های سازمان برای اتخاذ فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب می آید.

ابعاد اجتماعی ناهمسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار

اعمال چارچوبهای مختلف، حـداکثر تـلاش خود را برای ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و کسب و کار بکار گرفته اند. هرچند نتایج به دست آمـده حـاکی از آن اسـت کـه هنـوز مشکلات و موانع بسیاری در دستیابی به این همسویی وجود دارد.
لوفتمن و بریر در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که یکی از راه های بهبود همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار، شناسایی و مرتفع نمودن موانع ایجادشده به واسطه اقدامات مدیران سازمانها است. آنها در پژوهش خود به سازمانها توصیه کرده اند که برای افزایش میزان همسویی، هر یک از بخش های کسب وکار و بخش های فناوری اطلاعات از برنامه ها، حاکمیت، قلمرو، ساختار، فرایندها و سرمایه گذاری یکدیگر اطلاع داشته، ومدیران ارشد کسب وکار و مدیران ارشد فناوری اطلاعات با یکدیگر در تدوین آنها مشارکت کنند.
در بررسی این پژوهش، چهار عامل مدل همسویی ریچ و بنباست مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند از:

• دامنه دانش به اشتراک گذاشته شده میان واحد فناوری اطلاعات و سایر واحدهای سازمانی
• سابقه موفق فناوری اطلاعات
• ارتباز میان مدیران فناوری اطلاعات و مدیران کسب و کار
• ارتباط برنامه ریزی فناوری اطلاعات وکسب و کار

ضمن اینکه برای دستیابی به دیدگاهی جامع و عمیق در خصص موانع و مشکلات همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار در بعد اجتماعی، لازم بود سازمانی بزرگ مقیاس انتخاب شود که پیچیدگی های ساختار اداری، فعالیتها، منابع و چالشها به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در تحقیق یاد شده همسویی بیشتر در قالب دو مبحث مطرح شده است.

۱. نقصان فناوری
۲. نقصان استراتژی

نقصان فناوری وقتی مطرح می شود که قابلیتها و تواناییهای موجود فناوری اطلاعات در پشتیبانی مناسب از استراتژیهای کسب و کار سازمان دچار شکست می شوند. و نقصان استراتژی، زمانی است که استراتژیهای کسب و کار سازمان در کسب مزایای کامل از قابلیتها و تواناییهای موجود فناوری اطلاعات سازمان دچار شکست می شوند.

بر این اساس، همسویی استراتژیک را می توان به میزان پشتیبانی استراتژیهای فناوری اطلاعات از استراتژیهای کسب و کار و نیز میزان پشتیبانی استراتژیهای کسب وکار از استراتژی های فناوری اطلاعات تعبیر کرد.
این همسویی می تواند چابکی را توانمند کند؛ زیرا تغییرات ضروری در استراتژی کسب و کار می تواند بـه مدیران فناوری اطلاعات منتقل
شود و همچنین، قابلیتهای فناوری اطلاعات برای هدایت استراتژی کسب وکار هم می تواند با مدیران کسب و کار به اشتراک گذاشته شود. در نتیجه روالهای ایجاد شده توسط همسویی می تواند انطباق پذیری و نوآوری را افزایش دهد.

عوامل موفقیت در همسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار

– تعهد مدیریت ارشد سازمان بـه اسـتفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات
– وجود دانش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (IS) در مورد کسب و کار
– دانش مدیریت ارشد سازمان در خصوص سیستمهای اطلاعاتی و اعتماد به نفس او در بهره گیری از ابزارها
– میزان دانش نرم افزاری مدیر عامل سازمان
– درک مشترک و وجود رابطه ی سازنده میان مدیران کسب و کار و فناوری

چالشهای ناهمسویی فناوری اطلاعات و کسب وکار

– عدم وجود رابطه ی نزدیک میان بخشهای فناوری اطلاعات و کسب و کار
– ساختار اداری نامناسب و قرار نگرفتن فناوری در اولویت سازمان
– ناتوانی فناوری اطلاعات در عمل به تعهدات خود
– شناخت ناکافی فناوری اطلاعات از کسب و کار سازمان
– عدم حمایت مدیران از فناوری
– فقدان رهبری مناسب در فناوری

نتیجه گیری و پیشنهادها

در حالی که اثرات همسویی فناورس اطلاعات و کسب و کار به وضوخ روشن است، اما موانعی در این راه وجود دارد که دستیابی به آن را با چالش مواجه می کند.
از جمله اینکه بیشتر کارکنان واحدهای مختلف علاقه ای به مستندسازی و به اشتراک گذاشتن مهارتها، دانش و تجارب ندارند و لازم است بستر مناسب و ساده ای برای این مهم در سازمانها در نظر گرفته شود.
علاوه بر این به توجه به نیاز روز افزون سازمانها به بهبود کیفیت ارتباط با مشتری و افزایش بهره وری ارائه ی ابزارهای کارآمد موجب چابکی کسب و کار و افزایش سرعت پاسخ دهی به بازار خواهد شد.

 

اگر جالب بود به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید